Kako identificirati darovite učenike?

Darovitost karakterizira skup osobina (natprosječnih općih ili specifičnih sposobnosti, kreativnosti, motivacije i drugih osobina ličnosti) na osnovi kojih pojedinac u jednom ili više područja trajno postiže iznadprosječan rezultat. Daroviti učenici ne čine homogenu skupinu, već pokazuju širok raspon individualnih razlika.

Identifikacija je početni korak sustavnog razvijanja darovitosti prilikom koje treba poznavati različite profile darovitih učenika.

Profili darovitih učenika (Betts i Neihart, 2010.) koji se najlakše prepoznaju su uspješni daroviti (daroviti učenici s visokim rezultatima) te samostalni daroviti učenici. Teže prepoznatljivi daroviti učenici su izazivači (kreativni učenici koji pokazuju otpor), blokirani daroviti (npr. djevojčice koje prikrivaju darovitost), daroviti učenici s dvostrukom dijagnozom (darovitost uz prisutnost određene poteškoće) te otpadnici (daroviti učenici koji su najviše u buntu, zbog čega odustaju od školovanja).

Zastupljena je teza da opasnost od pogreške u identifikaciji nije u pogrešnom broju identificiranih, nego u broju onih koji jesu daroviti, a nisu prepoznati kao takvi. Zbog toga je u programe za darovite moguće uključiti veći broj učenika od predviđenih do 5% darovitih koji se javljaju u populaciji.

Identifikacija darovitih učenika treba se oslanjati na višestruke izvore i biti usklađena s predviđenim programom za darovite.

U identifikaciji za program Ja raSTEM sudjelovali su učenici od 3. do 8. razreda osnovne škole.

S obzirom da smo za program Ja raSTEM željeli identificirati učenike koji su daroviti u prirodoslovnom području, koristili smo dva postupka:

  • postupak uočavanja darovitosti ili nominacije od učitelja prirodoslovnih predmeta (razrednih učitelja za niže razrede);

  • postupak utvrđivanja darovitosti testiranjem.

Za postupak uočavanja radna skupina pedagoga i psihologa izradila je Upitnik za učitelje Ja raSTEM programa kojim su učitelji utvrđivali u kojoj mjeri učenik pokazuje određeno ponašanje karakteristično za darovite učenike u prirodoslovlju.

Za postupak utvrđivanja kupili smo test sposobnosti za učenike koji otkriva darovite učenike s visoko razvijenim sposobnostima rasuđivanja i rješavanja problema. Riječ je o Naglierijevom testu neverbalne sposobnosti (NNAT) koji ima hrvatsku standardizaciju. U novije vrijeme on se, umjesto Ravenovih progresivnih matrica, najčešće koristi kao mjerni instrument za veće skupine ispitanika.

Njegova prednost je što učenike testira prema razinama sukladno njihovoj dobi odnosno razredu. Proveli smo testiranja u 3 razine: za skupinu 3. i 4. r., skupinu 5. i 6. r. te skupinu 7. i 8. razreda. U skladu s tim učitelji su izradili 3 prirodoslovna kurikuluma (programa) za navedene skupine darovitih učenika.

U nastavku donosimo izrađeni upitnik za učitelje za uočavanje darovitih učenika u prirodoslovnom području:

Upitnik za učitelje Ja raSTEM! programa

Upute u PDF obliku preuzmite ovdje.

Dragi učitelju/učiteljice,

ovaj upitnik, izrađen za potrebe Ja raSTEM! programa, sadrži karakteristike darovitog učenika u prirodoslovnom (STEM) području. Daroviti učenik ima natprosječan stupanj razvijenosti određenih osobina, sposobnosti i kreativnosti u usporedbi sa svojim vršnjacima. Kao učitelj/učiteljica možete procijeniti učenikove sposobnosti u prirodoslovnom području pri čemu je važno da dobro poznajete učenikovo ponašanje u različitim situacijama. Pokušajte dati što točniju i objektivniju procjenu pazeći na utjecaj vlastitog pozitivnog ili negativnog dojma o učeniku te utjecaj slabijeg/boljeg razreda na procjenu sposobnosti pojedinca.

Pročitajte svaku tvrdnju i odredite u kojoj mjeri (koliko često) učenik koji se procjenjuje pokazuje navedeno ponašanje.

Svoj odabir iskazujete odabirom jednog broja za svaku tvrdnju unutar skale 1 – 5.

Skala od 5 stupnjeva (ocjena) označava:

1 = nikad (ne pokazuje to ponašanje/ponašanje uopće nije karakteristično za učenika)

2 = rijetko (pokazuje to ponašanje/ponašanje se javlja samo u neznatnim prilikama)

3 = povremeno (pokazuje to ponašanje/ponašanje se ponekad javlja)

4 = često (pokazuje to ponašanje/ponašanje je značajno)

5 = uvijek (pokazuje to ponašanje/ponašanje je intenzivno, vrlo izraženo i tipično za učenika)

Ponašanje

Skala

1. Učenik želi znati (znatiželjan je) kako stvari funkcioniraju/rade.

1

2

3

4

5

2. Učenik izrađuje tehničke naprave po nacrtu ili vlastitoj konstrukciji.

1

2

3

4

5

3. Učenik uživa rješavajući teške zadatke, čak zaboravljajući na vrijeme ili odmor.

1

2

3

4

5

4. Učenik nije zadovoljan prosječnim rezultatima i teži perfekcionizmu.

1

2

3

4

5

5. Učenik traži vlastite, nestandardne postupke i rješenja problema.

1

2

3

4

5

6. Učenik znanjem u prirodoslovnom području premašuje redovni nastavni program.

1

2

3

4

5

7. Učenik ima kreativne i originalne ideje.

1

2

3

4

5

8. Učenik ne propušta prilike za korištenje tehnologije.

1

2

3

4

5

9. Učenik pokazuje intenzivan i ustrajan interes za određeno prirodoslovno ili tehničko područje.

1

2

3

4

5

10. Učenik lako razlikuje važne od manje važnih informacija u prirodoslovnim predmetima.

1

2

3

4

5

11. Učenik samostalno primjenjuje postojeće znanje u različitim tipovima zadataka.

1

2

3

4

5

12. Učenik analitičkim rasuđivanjem brzo shvaća uzročno-posljedične veze.

1

2

3

4

5

13. Učenik je uspješan i na naprednim (apstraktnim) razinama prirodoslovnih koncepata.

1

2

3

4

5

14. Učenik prenosi matematičke (znanstvene) postupke u neuobičajene situacije.

1

2

3

4

5

15. Učenik u rješavanju problema koristi

mentalne slike (modele) koje može objasniti (opisno ili grafičkim prikazom).

1

2

3

4

5

16. Učenika zanima kemijska/fizikalna podloga fenomena kojeg opaža.

1

2

3

4

5

17. Učenik samostalno upotrebljava softvere bez formalnog poučavanja.

1

2

3

4

5

18. Učenik voli smišljati nove tehničke/tehnološke zamisli.

1

2

3

4

5

19. Učenik pokazuje nekonformizam, tj. ne boji se misliti drugačije (biti drugačiji).

1

2

3

4

5

20. Učenik je predan i neovisan u radu na prirodoslovnim projektima.

1

2

3

4

5

21. Učenik pronicljivo i detaljno zapaža prilikom pokusa.

1

2

3

4

5

22. Učenik lako i brzo organizira podatke/brojeve.

1

2

3

4

5

23. Učenik je kritičan u analizi svojih radova ili izvedbi.

1

2

3

4

5

24. Učenik često postavlja pitanja poput “Što ako…/ Zašto…?”

1

2

3

4

5

25. Učenik može slijediti složene upute.

1

2

3

4

5

26. Učenik uočava znanstvene zakonitosti u okolini koja ga okružuje.

1

2

3

4

5

27. Učenik želi poboljšati procese ili uporabne predmete.

1

2

3

4

5

28. Učenik rado prihvaća intelektualne izazove.

1

2

3

4

5

29. Učenik donosi zaključke bazirane na dokazima.

1

2

3

4

5

30. Učenik pokazuje sposobnost prostorne orijentacije i vizualizacije.

1

2

3

4

5